IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Dodal Kegore
Country: Great Britain
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 27 April 2010
Pages: 45
PDF File Size: 3.13 Mb
ePub File Size: 6.52 Mb
ISBN: 925-1-41221-677-9
Downloads: 14536
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yojind

Bir gox beynelxalq, Umumittifaq ve respublika konfranslanntn togkilatgrs ve igtirakgrsr olmasl, respublikanln ali moktablorinde uzun muddet mtihazirelor oxumasl da M. Heg de tesedufi deyildir ki, bu sahanin gorkamli tadqiqatgrsl, elmlar doktoru Q. Respublikada iqtisad elminin bir srra istiqameilerinin inkigafrna alverigli geraitin yaradrlmasr, iqtisad elmleri xovlet elmler doktorlarrnrn hazrrlanmasrnda olisohbet sumbatzadenin avezsiz xidmatleri olmugdur.

Onlartn strastnda elmi irsi, neqe-neqe sanballl il. Mahmudovun elmi axtanglannda aqrar-sanaye inteqrasiyasl, ictimai istehsaltn tenzimlenmexi, emak ehtiyaflanndan semoreli istifade edilmasi, amok mehsuldarltotntn yliksaldilmesi, tesarnifathesabt problemlerinin tadqiqi ssas yer tutur.

Movzu7 by Nargiz Nabiyeva on Prezi Next

Semadzada keemig ktifagda iqtisadi inkigaftn suroti va seviyyasinin regional aspektlarini sistemli gakilda tehiil etmi9, erazi nisbetlarinin planlagdrrrlmasr ve proqnozlagdrrrlmast metodologiyastnl tekmillegdirmeyin zeruri oldu0unu osaslandrran iqtisadqr alimlardandir. Mahmudov boyuk iiyah, osl vatendaq kimi yaxql baga duiurdu ki, respublikada iqtisadiyyat elmini ancaq srn,: Veliyevin esorlori bu problemin tefarruattna qedor derk edilmesi ve oyranilmosina aydtnhq gotirir.

Axundov nainki respublikamrzda, hemginin kegmig sovet mekanrnda Azerbaycan iqtisadqrlannrn layiqli tamsilgisi olmugdur. O, iimumi hacmi gap vereqinden qox olan l60 elmiasarin, o cumladan birnega monoqrafiyantn, kitabrn, ders vesaitinin muallifidir. Nadirov ci illerde oz tadqtqa aflnt daha da darinlegdirmig ve cr ilda nogr etdirdiyi,azarbaycanda senayenin semarali,yerlagdirilmesinin iqtisadi problemlari, aih boyitk hecmli monoqrafiyasrnda Bakr, Elm,15,9 9.

Allahverdiyev 6z elmi-tadqiqat iglorinin yekunlannt gergeklegdiren, onlann totbiqino nailolmala cahd eden alim idi. Babayevin rehberliyi ila telebalar terefinden P. O, eexoslovakiyada, Danimarkada, Italiyada, Fransada, Titrkiyode, habele sabiq SSRi-nin bezi respublikalarrnda beynelxalq konqres, simpozium vo konfranslarda elmi maruza va grxrglarr ile Azarlcaycan iqtisad elmini layiqinca tamsil etmigdir.

  GAME DESIGN WORKSHOP A PLAYCENTRIC PDF

Demeli, adr gekilen hor iki probleme tarixgunashormtzda elmi cavab vermek da mehz O. Voliyevin “iqtisad elminin nazeri esaslannrn tarixi tekamu[i, adh monoqrafiyasr cu ilda igtq ilzti gormtlgdur. Ordu srralannda xidmet etdikden sonra bir mtiddet oz ixtisasr uzre istehsalatda iglemig, ci ildan ise Azerbaycan Dovlat Plan Komitesinin Elmi-Tedqiqat iqtisadiyyat institutunda kigik elmi i99i, bag elmi iggi iglemig ve cr ilden,su resurslan ve su tesarrtifatr tikintileri” bolmesina rehbedik etmigdir.

Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi

Qedim “ipek yolu”nun berpast Azerbaycan tigiin daimi iqtisadi arttm faktorudur, iqtisadiyhatin gelir menbeyidir, daimi siyasi mdvqedir. Nadirovun yaradrcrlgrnrn ana xsttini sonayenin inkigafr, onun qurulugunun tekmillegoiiiimesi va samoreli yerlagdirilmasi problemlari tagkil etmigdir va indi ia teskit edir. Akademik tebii mineral resurslardan semarali istifada, mahsuldar qiiwolarin yerlogdirilmosi sahasinda alimlarin, o cumleden akademik A. O, bir gox orden ve medallara, fexri feimanlara layiq gorulmtigdur.

Onun milli koordinator kimi respublika. Azarbaycanrn iki defa mustaqillik qazanmasr, elm, tohsil ocaqlanmtzrn yarantb inkigaf etmosi, respublikamlzrn dunyada tantnmast ve onlarca. Allahverdiyevin rehberliyi ve igtirakr ila respublikada planlagdrrmaya dair ilk dafe olaraq bir stra darsliklar va dars vosai ari haztrlantb nagr edilmigdir.

Bu onu 6z hemkarlanndan farqlandiran aanj Uir ristiin keyfiyyet idi. Respublikada YAp-rn ilk tagkilatgllaflndan ve feal igtirakgrlanndandtr. Onun elmi irsi respublika iqtisadgtlan r.

Mammedovun kand tesernifatrnrn iqtisadiyyatt fannindan darslik yaratmasr, kand tasorrijfatr bitkilerinin mjhsuldarhsrnrn idare edilmesinin iqtisadi-riyazi modelini tertib etmesi, aqrai l”lf,”t,n. O bu grin da yorulmaq bilmeden iqtisadiyyat “lrninin “n runti. Abdullayevin hayat faaliyyatinin ikinci istiqamati – pedaqoji faaliyyati baglayrr.

Azerbaycan Dovlet Iqtisad Universiteti | Iqtisadiyyatin huquqi tenzimlenmesi –

Doktorluq iginin mtldafiesini baga gatdrrmaq ugrin Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasrnrn o zamank prezidenti akademik y. O, bir gox qezet va jurnallann, o cumledon beynelxalq,o6u1ecrao r sroxorania, jurnafunrn redaksiya heyetinin i. O, Azarbaycanda ilk dafo tadqiq olunan “Sexsi istehlakrn. Ne Uqtin Qarb iqtisadi nazeriyyasi mi.

  LARKIN DISPENSATIONAL TRUTH PDF

Abdullayev 33 ildan arttq bir dovr erzinde beynalxalq ve respublika saviyyeli konfranslarda, simpoziumlarda, elmi seminarlarda Azarbaycan iqiisad elminin, xususan, iqtisadi-riyazi metodlar vs modeller sahasinda nailiyyetlari beynelxalq alama gatdlrmig’ onu viiksek seviwede tamsil etmigdir. Valiyevdan sonra ilgttncti elmlor doktoru olub.

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer

Genc yaglanndan elma boyuk havas gostormig, elmi yenilikleri istehsalat tecrtibesi ile alaqelandirmeyo daim can atmrg, Llmin ve tecriibenin qargtltqh suratde srx balh olub bir-birini tamamlamalan barodski heyat reallqr movqeyinden aragdtrmalaraparmtgdtr. Bunlara kend taseniifatnrn ayn-ayrr sahelerinda ve senayede istifade olunan suyun effektivliyinin teyin olunmasr metodikasrnt; ilkin suyun keyfiyyetindon va xalq tasarriiiatr sahalerindo istifada edilmesi rejimindan va xususiyyetindan astlt olaraq suyun muhafizasina yoneldilen istehsal xorclorindan yaranan effektin hesablanmast metodikastnt; bazar iqtisadiyyatr garaitinda vaxt amili nezara altnmaqla su tosanufatr tikintilerine investisiya qoyulugunun eftektivliyinin yeni hesablanma metodikasrnr; suvarma ve su kameri sistemlerinde suyun effektivliyini tayin edan sistem gostaricilarini; suyun girklenmesinin qargtstntn ahnmasrndan yaranan sosial-iqtisadi etfektin tayinolunma metodikastnt va su problemi ila elaqedar olan bir gox digar nazari ve metodiki meselalerin hallini aid etmek olar.

Onun gerikli negr etdirdiyi “Naxgrvan Muxtar Respublikasl”” ikicildlik monoqrafiyasr vetenimiz haqqrnda, bu gozol diyann diineni, bu gtinti, sabahr bareda bilmak istayanlare, dtiglinenlare en layiqli tohfelerdendir. Olesgerov respublikada UzUmqu[ik xalq taserr0fatl kompleksinin yaranrb, formalagmasr va. Rusiyantn iqtisadgr alimleri terefinden bu ig bazar mr. Kitabda xalq tosorrijfattntn sahelari i. Ali maktebde fealiyyoti dovrilnde O. Lenin adtna kolxozunda bir il ba9 mijhendis vezifasinda igleyon g.